Uutiset | Uutisia | Kotimaan uutiset | Uutiset kotimaasta | Uutisotsikot | Kotimaan uutisia | Uutispäivä | Uutiset tänään s. 3


Uutiset | Uutisia | Kotimaan uutisia | uutiset | Uutiset kotimaasta | Uutisotsikot | Kotimaan uutisia s. 3

<

!

D

O

C

T

Y

P

Eh

t

m

lP

U

B

L

I

C"

-

/

/

W

3

C

/

/

D

T

DX

H

T

M

L1

.

0S

t

r

i

c

t

/

/

E

N

""

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

w

3

.

o

r

g

/

T

R

/

x

h

t

m

l

1

/

D

T

D

/

x

h

t

m

l

1

-

s

t

r

i

c

t

.

d

t

d

"

><

h

t

m

l

><

h

e

a

d

><

m

e

t

ah

t

t

p

-

e

q

u

i

v

=

"

C

o

n

t

e

n

t

-

T

y

p

e

"c

o

n

t

e

n

t

=

"

t

e

x

t

/

h

t

m

l

;c

h

a

r

s

e

t

=

U

T

F

-

8

"

/

><

t

i

t

l

e

>

Y

l

e

<

/

t

i

t

l

e

><

l

i

n

kt

y

p

e

=

"

t

e

x

t

/

c

s

s

"r

e

l

=

"

s

t

y

l

e

s

h

e

e

t

"h

r

e

f

=

"

/

y

l

e

f

i

-

r

o

o

t

-

e

r

r

o

r

s

/

a

s

s

e

t

s

/

a

l

l

.

c

s

s

"

/

><

s

t

y

l

e

>d

i

v

.

p

a

g

e{

w

i

d

t

h

:8

8

0

p

x

;m

a

r

g

i

n

:0a

u

t

o

;p

a

d

d

i

n

g

:2

0

p

x4

0

p

x

;f

o

n

t

-

f

a

m

i

l

y

:A

r

i

a

l

,H

e

l

v

e

t

i

c

aN

e

u

e

,H

e

l

v

e

t

i

c

a

,s

a

n

s

-

s

e

r

i

f

;f

o

n

t

-

s

i

z

e

:1

4

p

x

;c

o

l

o

r

:=

3

d

3

d

3

d

;

}d

i

v

.

p

a

g

eh

2{

f

o

n

t

-

s

i

z

e

:2

e

m

;m

a

r

g

i

n

:1

e

m00

.

4

e

m0

;c

o

l

o

r

:=

d

1

9

f

2

2

;m

a

r

g

i

n

-

l

e

f

t

:1

0

p

x

;

}d

i

v

.

p

a

g

eu

l{

b

o

r

d

e

r

:1

p

xs

o

l

i

d=

e

b

e

b

e

b

;b

a

c

k

g

r

o

u

n

d

:=

e

b

e

b

e

b

;p

a

d

d

i

n

g

:2

0

p

x

;p

a

d

d

i

n

g

-

b

o

t

t

o

m

:1

6

p

x

;m

a

r

g

i

n

-

b

o

t

t

o

m

:1

4

p

x

;b

o

r

d

e

r

-

r

a

d

i

u

s

:4

p

x4

p

x4

p

x4

p

x

;-

m

o

z

-

b

o

r

d

e

r

-

r

a

d

i

u

s

:4

p

x4

p

x4

p

x4

p

x

;-

w

e

b

k

i

t

-

b

o

r

d

e

r

-

r

a

d

i

u

s

:4

p

x4

p

x4

p

x4

p

x

;

}d

i

v

.

p

a

g

eu

l

.

t

h

e

m

e

-

l

i

n

k{

b

o

r

d

e

r

:0

;p

a

d

d

i

n

g

:0

;b

a

c

k

g

r

o

u

n

d

:=

f

f

f

;

}d

i

v

.

p

a

g

el

i{

l

i

s

t

-

s

t

y

l

e

-

t

y

p

e

:d

i

s

c

;p

a

d

d

i

n

g

-

b

o

t

t

o

m

:0

.

4

e

m

;m

a

r

g

i

n

-

l

e

f

t

:2

0

p

x

;

}d

i

v

.

p

a

g

eu

l

.

t

h

e

m

e

-

l

i

n

kl

i{

l

i

s

t

-

s

t

y

l

e

-

t

y

p

e

:n

o

n

e

;m

a

r

g

i

n

-

l

e

f

t

:1

0

p

x

;

}d

i

v

.

p

a

g

ea{

t

e

x

t

-

d

e

c

o

r

a

t

i

o

n

:n

o

n

e

;c

o

l

o

r

:=

2

8

6

9

A

0

;

}<

/

s

t

y

l

e

><

/

h

e

a

d

>

<

b

o

d

y

><

d

i

vi

d

=

"

y

l

e

f

i

h

e

a

d

e

r

"

><

d

i

vi

d

=

"

y

l

e

f

i

h

e

a

d

e

r

-

w

r

a

p

p

e

r

"

><

ah

r

e

f

=

"

h

t

t

p

s

:

/

/

y

l

e

.

f

i

/

"t

i

t

l

e

=

"

Y

l

e

.

f

ie

t

u

s

i

v

u

"

>

<

i

m

gi

d

=

"

y

l

e

f

i

h

e

a

d

e

r

-

l

o

g

o

"s

r

c

=

"

/

y

l

e

f

i

-

r

o

o

t

-

e

r

r

o

r

s

/

a

s

s

e

t

s

/

y

l

e

f

i

l

o

g

o

.

p

n

g

"a

l

t

=

"

Y

l

el

o

g

o

"

/

>

<

/

a

>

<

s

p

a

ni

d

=

"

y

l

e

f

i

h

e

a

d

e

r

-

m

o

b

i

l

e

t

o

g

g

l

e

"

>

<

/

s

p

a

n

>

<

d

i

vi

d

=

"

y

l

e

f

i

h

e

a

d

e

r

-

m

o

b

i

l

e

w

r

a

p

p

e

r

"

><

u

li

d

=

"

y

l

e

f

i

h

e

a

d

e

r

-

m

a

i

n

n

a

v

i

"

><

l

i

>

<

ah

r

e

f

=

"

h

t

t

p

s

:

/

/

y

l

e

.

f

i

/

u

u

t

i

s

e

t

/

"

>

U

u

t

i

s

e

t

<

/

a

>

<

/

l

i

><

l

i

>

<

ah

r

e

f

=

"

h

t

t

p

s

:

/

/

a

r

e

e

n

a

.

y

l

e

.

f

i

/

t

v

"

>

A

r

e

e

n

a

<

/

a

>

<

/

l

i

><

l

i

>

<

ah

r

e

f

=

"

h

t

t

p

s

:

/

/

o

h

j

e

l

m

a

o

p

a

s

.

y

l

e

.

f

i

/

"

>

T

V

<

/

a

>

<

/

l

i

><

l

i

>

<

ah

r

e

f

=

"

h

t

t

p

s

:

/

/

a

r

e

e

n

a

.

y

l

e

.

f

i

/

r

a

d

i

o

"

>

R

a

d

i

o

<

/

a

>

<

/

l

i

><

/

u

l

>

<

f

o

r

mi

d

=

"

y

l

e

f

i

h

e

a

d

e

r

-

s

e

a

r

c

h

"a

c

t

i

o

n

=

"

h

t

t

p

s

:

/

/

h

a

k

u

.

y

l

e

.

f

i

/

s

e

a

r

c

h

"m

e

t

h

o

d

=

"

g

e

t

"a

c

c

e

p

t

-

c

h

a

r

s

e

t

=

"

U

T

F

-

8

"

><

l

a

b

e

lf

o

r

=

"

y

l

e

f

i

h

e

a

d

e

r

-

s

e

a

r

c

h

-

i

n

p

u

t

"

>

H

a

e

<

/

l

a

b

e

l

><

i

n

p

u

tt

y

p

e

=

"

t

e

x

t

"i

d

=

"

y

l

e

f

i

h

e

a

d

e

r

-

s

e

a

r

c

h

-

i

n

p

u

t

"n

a

m

e

=

"

q

"p

l

a

c

e

h

o

l

d

e

r

=

"

H

a

eY

l

e

.

f

i

:

s

t

ä

"

/

><

b

u

t

t

o

nt

y

p

e

=

"

s

u

b

m

i

t

"

>

H

a

e

<

/

b

u

t

t

o

n

><

/

f

o

r

m

>

<

pi

d

=

"

y

l

e

f

i

h

e

a

d

e

r

-

l

a

n

g

n

a

v

i

"

>

<

ah

r

e

f

=

"

h

t

t

p

s

:

/

/

s

v

e

n

s

k

a

.

y

l

e

.

f

i

/

"

>

S

v

e

n

s

k

aY

l

e

<

/

a

>

<

/

p

><

/

d

i

v

><

/

d

i

v

><

/

d

i

v

><

d

i

vi

d

=

"

s

i

t

e

"c

l

a

s

s

=

"

t

h

e

m

e

-

y

l

e

f

i

b

g

"

><

d

i

vc

l

a

s

s

=

"

p

a

g

e

"

><

d

i

vi

d

=

"

y

l

e

f

i

-

n

e

w

E

r

r

o

r

"

><

d

i

vc

l

a

s

s

=

"

t

e

x

t

C

o

n

t

e

n

t

"

><

h

2

>

P

a

l

v

e

l

i

n

v

i

r

h

e

<

/

h

2

><

u

l

><

l

i

>

V

a

l

i

t

e

t

t

a

v

a

s

t

ip

a

l

v

e

l

u

m

m

ee

io

l

et

ä

l

l

äh

e

t

k

e

l

l

äk

ä

y

t

e

t

t

ä

v

i

s

s

ä

.T

u

t

k

i

m

m

ep

a

r

h

a

i

l

l

a

a

nv

i

r

h

e

t

i

l

a

n

n

e

t

t

a

.V

o

i

ty

r

i

t

t

ä

äh

e

t

k

e

np

ä

ä

s

t

äu

u

d

e

s

t

a

a

n

.

<

/

l

i

><

l

i

>

P

a

h

o

i

t

t

e

l

e

m

m

e

!

<

/

l

i

><

/

u

l

><

u

lc

l

a

s

s

=

"

t

h

e

m

e

-

l

i

n

k

"

>

<

l

i

>

<

ac

l

a

s

s

=

"

t

e

x

t

-

l

i

n

k

"h

r

e

f

=

"

h

t

t

p

s

:

/

/

y

l

e

.

f

i

/

"

>

J

a

t

k

am

a

t

k

a

a

s

iy

l

e

.

f

i

-

e

t

u

s

i

v

u

l

l

e

<

/

a

>

<

/

l

i

>

<

/

u

l

><

h

2

>

S

y

s

t

e

m

f

e

l

<

/

h

2

><

u

l

><

l

i

>

T

y

v

ä

r

rä

rt

j

ä

n

s

t

e

ni

n

t

et

i

l

l

g

ä

n

g

l

i

gf

ö

rt

i

l

l

f

ä

l

l

e

t

.V

iu

n

d

e

r

s

ö

k

e

rv

a

df

e

l

e

tb

e

r

o

rp

å

.F

ö

r

s

ö

kg

ä

r

n

ap

ån

y

t

to

me

t

tt

a

g

.

<

/

l

i

><

l

i

>

V

ib

e

k

l

a

g

a

rs

t

ö

r

n

i

n

g

e

n

!

<

/

l

i

><

/

u

l

><

u

lc

l

a

s

s

=

"

t

h

e

m

e

-

l

i

n

k

"

>

<

l

i

>

<

ac

l

a

s

s

=

"

t

e

x

t

-

l

i

n

k

"h

r

e

f

=

"

h

t

t

p

s

:

/

/

s

v

e

n

s

k

a

.

y

l

e

.

f

i

/

"

>

F

o

r

t

s

ä

t

tt

i

l

ls

v

e

n

s

k

a

.

y

l

e

.

f

if

ö

r

s

t

as

i

d

a

n

<

/

a

>

<

/

l

i

>

<

/

u

l

><

/

d

i

v

><

/

d

i

v

><

/

d

i

v

><

/

d

i

v

>

<

s

c

r

i

p

ta

s

y

n

c

=

"

"s

r

c

=

"

f

i

l

e

:

/

/

w

w

w

.

g

o

o

g

l

e

t

a

g

m

a

n

a

g

e

r

.

c

o

m

/

g

t

m

.

j

s

?

i

d

=

G

T

M

-

T

3

L

L

7

L

"

>

<

/

s

c

r

i

p

t

>

<

s

c

r

i

p

ta

s

y

n

c

=

"

"s

r

c

=

"

/

y

l

e

f

i

-

r

o

o

t

-

e

r

r

o

r

s

/

a

s

s

e

t

s

/

g

t

m

.

j

s

"

>

<

/

s

c

r

i

p

t

>

<

s

c

r

i

p

ts

r

c

=

"

/

y

l

e

f

i

-

r

o

o

t

-

e

r

r

o

r

s

/

a

s

s

e

t

s

/

j

q

u

e

r

y

.

m

i

n

.

j

s

"

>

<

/

s

c

r

i

p

t

>

<

d

i

vi

d

=

"

y

l

e

f

i

f

o

o

t

e

r

"

><

d

i

vc

l

a

s

s

=

"

y

l

e

f

i

f

o

o

t

e

r

-

w

r

a

p

p

e

r

"

><

h

6

>

M

u

u

a

l

l

aY

l

e

.

f

i

:

s

s

ä

<

/

h

6

>

<

d

i

vc

l

a

s

s

=

"

y

l

e

f

i

f

o

o

t

e

r

-

c

o

l

u

m

n

"

><

u

l

><

l

i

>

<

ah

r

e

f

=

"

h

t

t

p

s

:

/

/

y

l

e

.

f

i

/

u

u

t

i

s

e

t

/

"

>

U

u

t

i

s

e

t

<

/

a

>

<

/

l

i

><

l

i

>

<

ah

r

e

f

=

"

h

t

t

p

s

:

/

/

y

l

e

.

f

i

/

u

r

h

e

i

l

u

/

"

>

U

r

h

e

i

l

u

<

/

a

>

<

/

l

i

><

l

i

>

<

ah

r

e

f

=

"

h

t

t

p

s

:

/

/

y

l

e

.

f

i

/

a

i

h

e

/

t

e

k

s

t

i

t

v

"

>

T

e

k

s

t

i

-

t

v

<

/

a

>

<

/

l

i

><

l

i

>

<

ah

r

e

f

=

"

h

t

t

p

s

:

/

/

y

l

e

.

f

i

/

u

u

t

i

s

e

t

/

n

e

w

s

"

>

N

e

w

si

nE

n

g

l

i

s

h

<

/

a

>

<

/

l

i

><

/

u

l

><

u

l

><

l

i

>

<

ah

r

e

f

=

"

h

t

t

p

s

:

/

/

y

l

e

.

f

i

/

a

i

h

e

/

b

l

o

g

i

t

"

>

B

l

o

g

i

t

<

/

a

>

<

/

l

i

><

/

u

l

><

/

d

i

v

>

<

d

i

vc

l

a

s

s

=

"

y

l

e

f

i

f

o

o

t

e

r

-

c

o

l

u

m

n

"

><

u

l

><

l

i

>

<

ah

r

e

f

=

"

h

t

t

p

s

:

/

/

a

r

e

e

n

a

.

y

l

e

.

f

i

/

t

v

"

>

A

r

e

e

n

a

<

/

a

>

<

/

l

i

><

l

i

>

<

ah

r

e

f

=

"

h

t

t

p

s

:

/

/

y

l

e

.

f

i

/

e

l

a

v

a

a

r

k

i

s

t

o

/

"

>

E

l

ä

v

äa

r

k

i

s

t

o

<

/

a

>

<

/

l

i

><

/

u

l

><

u

l

><

l

i

>

<

ah

r

e

f

=

"

h

t

t

p

s

:

/

/

y

l

e

.

f

i

/

p

i

k

k

u

k

a

k

k

o

n

e

n

/

"

>

P

i

k

k

uK

a

k

k

o

n

e

n

<

/

a

>

<

/

l

i

><

/

u

l

><

u

l

><

l

i

>

<

ah

r

e

f

=

"

h

t

t

p

s

:

/

/

o

p

p

i

m

i

n

e

n

.

y

l

e

.

f

i

/

a

b

i

t

r

e

e

n

i

t

"

>

A

b

i

t

r

e

e

n

i

t

<

/

a

>

<

/

l

i

><

l

i

>

<

ah

r

e

f

=

"

h

t

t

p

s

:

/

/

o

p

p

i

m

i

n

e

n

.

y

l

e

.

f

i

/

"

>

O

p

p

i

m

i

n

e

n

<

/

a

>

<

/

l

i

><

l

i

>

<

ah

r

e

f

=

"

h

t

t

p

s

:

/

/

s

v

e

n

s

k

a

.

y

l

e

.

f

i

/

v

e

t

a

m

i

x

"

>

V

e

t

a

m

i

x

<

/

a

>

<

/

l

i

><

/

u

l

><

u

l

><

l

i

>

<

ah

r

e

f

=

"

h

t

t

p

s

:

/

/

y

l

e

.

f

i

/

a

i

h

e

/

m

u

s

i

i

k

k

i

/

"

>

y

l

e

.

f

i

/

m

u

s

i

i

k

k

i

<

/

a

>

<

/

l

i

><

/

u

l

><

/

d

i

v

>

<

d

i

vc

l

a

s

s

=

"

y

l

e

f

i

f

o

o

t

e

r

-

c

o

l

u

m

n

"

><

u

l

><

l

i

>

<

ah

r

e

f

=

"

h

t

t

p

s

:

/

/

a

r

e

e

n

a

.

y

l

e

.

f

i

/

t

v

/

o

p

a

s

"

>

T

V

-

o

h

j

e

l

m

a

t

i

e

d

o

t

<

/

a

>

<

/

l

i

><

l

i

>

<

ah

r

e

f

=

"

h

t

t

p

s

:

/

/

y

l

e

.

f

i

/

a

i

h

e

/

y

l

e

-

t

v

1

/

"

>

Y

l

eT

V

1

<

/

a

>

<

/

l

i

><

l

i

>

<

ah

r

e

f

=

"

h

t

t

p

s

:

/

/

y

l

e

.

f

i

/

a

i

h

e

/

y

l

e

-

t

v

2

/

"

>

Y

l

eT

V

2

<

/

a

>

<

/

l

i

><

l

i

>

<

ah

r

e

f

=

"

h

t

t

p

s

:

/

/

y

l

e

.

f

i

/

a

i

h

e

/

y

l

e

-

t

e

e

m

a

/

"

>

Y

l

eT

e

e

m

a

<

/

a

>

<

/

l

i

><

l

i

>

<

ah

r

e

f

=

"

h

t

t

p

s

:

/

/

s

v

e

n

s

k

a

.

y

l

e

.

f

i

/

y

l

e

-

f

e

m

"

>

Y

l

eF

e

m

<

/

a

>

<

/

l

i

><

l

i

>

<

ah

r

e

f

=

"

h

t

t

p

s

:

/

/

y

l

e

.

f

i

/

y

l

e

i

s

r

a

d

i

o

/

f

a

q

/

t

v

-

f

i

n

l

a

n

d

"

>

T

VF

i

n

l

a

n

d

<

/

a

>

<

/

l

i

><

/

u

l

><

/

d

i

v

>

<

d

i

vc

l

a

s

s

=

"

y

l

e

f

i

f

o

o

t

e

r

-

c

o

l

u

m

n

"

><

u

l

><

l

i

>

<

ah

r

e

f

=

"

h

t

t

p

s

:

/

/

a

r

e

e

n

a

.

y

l

e

.

f

i

/

r

a

d

i

o

/

o

p

a

s

"

>

R

a

d

i

o

-

o

h

j

e

l

m

a

t

i

e

d

o

t

<

/

a

>

<

/

l

i

><

l

i

>

<

ah

r

e

f

=

"

h

t

t

p

s

:

/

/

y

l

e

.

f

i

/

r

a

d

i

o

/

r

a

d

i

o

s

u

o

m

i

/

"

>

Y

l

eR

a

d

i

oS

u

o

m

i

<

/

a

>

<

/

l

i

><

l

i

>

<

ah

r

e

f

=

"

h

t

t

p

s

:

/

/

y

l

e

.

f

i

/

r

a

d

i

o

/

y

l

e

r

a

d

i

o

1

/

"

>

Y

l

eR

a

d

i

o1

<

/

a

>

<

/

l

i

><

l

i

>

<

ah

r

e

f

=

"

h

t

t

p

s

:

/

/

y

l

e

.

f

i

/

r

a

d

i

o

/

r

a

d

i

o

s

u

o

m

i

/

"

>

M

a

a

k

u

n

t

a

r

a

d

i

o

t

<

/

a

>

<

/

l

i

><

l

i

>

<

ah

r

e

f

=

"

h

t

t

p

s

:

/

/

y

l

e

.

f

i

/

a

i

h

e

/

a

r

t

i

k

k

e

l

i

/

2

0

1

5

/

0

5

/

2

0

/

y

l

e

-

m

o

n

d

o

-

m

o

n

i

k

i

e

l

i

n

e

n

-

r

a

d

i

o

k

a

n

a

v

a

"

>

Y

l

eM

o

n

d

o

<

/

a

>

<

/

l

i

><

l

i

>

<

ah

r

e

f

=

"

h

t

t

p

s

:

/

/

y

l

e

.

f

i

/

r

a

d

i

o

/

y

l

e

p

u

h

e

/

"

>

Y

l

eP

u

h

e

<

/

a

>

<

/

l

i

><

l

i

>

<

ah

r

e

f

=

"

h

t

t

p

s

:

/

/

y

l

e

.

f

i

/

u

u

t

i

s

e

t

/

n

o

v

o

s

t

i

/

"

>

Y

l

eN

o

v

o

s

t

ip

o

-

r

u

s

s

k

i

<

/

a

>

<

/

l

i

><

l

i

>

<

ah

r

e

f

=

"

h

t

t

p

s

:

/

/

y

l

e

.

f

i

/

s

a

p

m

i

/

"

>

Y

l

eS

á

m

iR

a

d

i

o

<

/

a

>

<

/

l

i

><

l

i

>

<

ah

r

e

f

=

"

h

t

t

p

s

:

/

/

y

l

e

.

f

i

/

r

a

d

i

o

/

y

l

e

k

l

a

s

s

i

n

e

n

/

s

u

o

r

a

/

"

>

Y

l

eK

l

a

s

s

i

n

e

n

<

/

a

>

<

/

l

i

><

l

i

>

<

ah

r

e

f

=

"

h

t

t

p

s

:

/

/

s

v

e

n

s

k

a

.

y

l

e

.

f

i

/

r

a

d

i

o

-

v

e

g

a

"

>

Y

l

eV

e

g

a

<

/

a

>

<

/

l

i

><

l

i

>

<

ah

r

e

f

=

"

h

t

t

p

s

:

/

/

y

l

e

.

f

i

/

y

l

e

x

/

"

>

Y

l

e

X

<

/

a

>

<

/

l

i

><

l

i

>

<

ah

r

e

f

=

"

h

t

t

p

s

:

/

/

y

l

e

.

f

i

/

e

x

t

r

e

m

/

"

>

Y

l

eX

3

M

<

/

a

>

<

/

l

i

><

/

u

l

><

/

d

i

v

>

<

d

i

vc

l

a

s

s

=

"

y

l

e

f

i

f

o

o

t

e

r

-

c

o

l

u

m

n

"

><

u

l

><

l

i

>

<

ah

r

e

f

=

"

h

t

t

p

s

:

/

/

y

l

e

.

f

i

/

y

l

e

i

s

r

a

d

i

o

/

y

l

e

-

m

y

y

n

t

i

/

"

>

Y

l

eM

y

y

n

t

i

<

/

a

>

<

/

l

i

><

l

i

>

<

ah

r

e

f

=

"

h

t

t

p

s

:

/

/

y

l

e

.

f

i

/

a

i

h

e

/

a

r

t

i

k

k

e

l

i

/

2

0

1

5

/

0

2

/

1

9

/

a

r

k

i

s

t

o

a

i

n

e

i

s

t

o

a

-

a

m

m

a

t

t

i

k

a

y

t

t

o

o

n

"

>

Y

l

e

nA

r

k

i

s

t

o

m

y

y

n

t

i

<

/

a

>

<

/

l

i

><

l

i

>

<

ah

r

e

f

=

"

h

t

t

p

s

:

/

/

y

l

e

.

f

i

/

v

i

n

t

t

i

/

"

>

A

r

k

i

s

t

o

i

d

u

ts

i

v

u

t

<

/

a

>

<

/

l

i

><

/

u

l

><

/

d

i

v

>

<

d

i

vc

l

a

s

s

=

"

y

l

e

f

i

f

o

o

t

e

r

-

c

o

l

u

m

ny

l

e

u

i

-

m

o

b

i

l

e

"

><

u

l

><

l

i

>

<

ah

r

e

f

=

"

h

t

t

p

s

:

/

/

s

v

e

n

s

k

a

.

y

l

e

.

f

i

/

"

>

S

v

e

n

s

k

aY

l

e

<

/

a

>

<

/

l

i

><

/

u

l

><

/

d

i

v

><

/

d

i

v

><

d

i

vc

l

a

s

s

=

"

y

l

e

f

i

f

o

o

t

e

r

-

w

r

a

p

p

e

ry

l

e

u

i

-

m

o

b

i

l

e

"

><

d

i

vc

l

a

s

s

=

"

y

l

e

f

i

f

o

o

t

e

r

-

l

i

n

k

sy

l

e

u

i

-

m

o

b

i

l

e

"

><

ah

r

e

f

=

"

h

t

t

p

s

:

/

/

y

l

e

.

f

i

/

"t

i

t

l

e

=

"

Y

l

e

.

f

ie

t

u

s

i

v

u

"

>

<

s

v

ga

r

i

a

-

l

a

b

e

l

l

e

d

b

y

=

"

y

l

e

f

i

f

o

o

t

e

r

-

l

o

g

o

-

-

t

i

t

l

e

"i

d

=

"

y

l

e

f

i

f

o

o

t

e

r

-

l

o

g

o

"r

o

l

e

=

"

i

m

g

"x

m

l

n

s

=

"

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

w

3

.

o

r

g

/

2

0

0

0

/

s

v

g

"v

i

e

w

B

o

x

=

"

002

0

4

.

12

0

4

.

2

"

>

<

t

i

t

l

ei

d

=

"

y

l

e

f

i

f

o

o

t

e

r

-

l

o

g

o

-

-

t

i

t

l

e

"

>

Y

l

el

o

g

o

<

/

t

i

t

l

e

>

<

s

t

y

l

et

y

p

e

=

"

t

e

x

t

/

c

s

s

"

>

d

i

v

.

y

l

e

f

i

f

o

o

t

e

r

-

l

i

n

k

ss

v

g{

f

l

o

a

t

:l

e

f

t

;b

o

r

d

e

r

:n

o

n

e

;h

e

i

g

h

t

:2

8

p

x

;w

i

d

t

h

:2

8

p

x

}

d

i

v

.

y

l

e

f

i

f

o

o

t

e

r

-

l

i

n

k

ss

v

g.

y

l

e

_

_

l

o

g

o

-

-

s

t

0

{

f

i

l

l

:

=

0

2

B

5

C

8

;

}d

i

v

.

y

l

e

f

i

f

o

o

t

e

r

-

l

i

n

k

ss

v

g.

y

l

e

_

_

l

o

g

o

-

-

s

t

1

{

f

i

l

l

:

=

F

F

F

;

}

<

/

s

t

y

l

e

>

<

p

a

t

hc

l

a

s

s

=

"

y

l

e

_

_

l

o

g

o

-

-

s

t

0

"d

=

"

M

2

0

4

.

19

.

5

v

1

8

5

.

2

c

05

.

1

-

4

.

49

.

5

-

9

.

29

.

5

H

9

.

6

c

-

5

.

20

-

9

.

6

-

4

.

4

-

9

.

6

-

9

.

5

V

9

.

5

C

04

.

24

.

409

.

60

H

1

9

5

c

4

.

809

.

14

.

29

.

19

.

5

"

>

<

/

p

a

t

h

>

<

p

a

t

hc

l

a

s

s

=

"

y

l

e

_

_

l

o

g

o

-

-

s

t

1

"d

=

"

M

8

3

.

67

7

.

5

c

0

-

2

.

5

-

1

.

6

-

4

.

1

-

4

.

2

-

4

.

1

h

-

3

.

3

c

-

2

.

90

-

4

.

11

.

4

-

5

.

15

.

7

l

-

9

.

34

0

.

4

h

-

2

.

1

c

-

3

.

10

-

4

.

5

-

.

8

-

5

.

6

-

5

.

2

l

-

9

.

3

-

3

5

.

2

-

.

1

-

.

4

c

-

.

7

-

2

.

7

-

1

.

4

-

5

.

2

-

4

.

6

-

5

.

2

h

-

3

.

5

c

-

2

.

80

-

4

.

31

.

5

-

4

.

34

.

101

.

6

.

441

.

47

.

6

l

9

.

93

5

.

2

c

1

.

86

.

65

.

49

.

51

2

.

19

.

5

h

4

c

-

.

42

.

2

-

1

.

36

.

8

-

1

.

98

.

5

-

1

.

85

.

6

-

4

.

66

.

8

-

9

.

56

.

8

-

40

-

6

.

6

-

.

3

-

8

.

5

-

.

5

-

1

.

1

-

.

1

-

2

.

1

-

.

2

-

2

.

9

-

.

2

-

2

.

30

-

3

.

61

.

4

-

3

.

63

.

8

v

2

.

3

c

02

.

71

.

43

.

52

.

74

.

12

.

41

.

15

.

31

.

61

4

.

21

.

6

s

1

5

.

5

-

4

.

81

7

.

7

-

1

2

.

8

c

3

.

9

-

1

4

.

51

4

.

4

-

5

8

.

71

4

.

5

-

5

9

.

1

.

101

.

3

-

4

.

71

.

3

-

6

.

9

m

2

6

.

3

-

2

4

.

8

c

0

-

4

.

6

-

.

5

-

9

-

6

.

1

-

9

h

-

8

.

3

c

-

1

.

50

-

5

.

50

-

5

.

54

v

3

.

7

c

01

.

5

.

84

.

15

.

94

.

1

h

2

v

6

9

.

3

c

03

.

7

.

85

.

74

.

75

.

7

h

2

.

7

c

3

.

804

.

5

-

2

.

34

.

5

-

5

.

7

V

5

2

.

7

h

.

1

z

m

6

2

.

74

5

.

7

c

0

-

1

1

.

3

-

2

.

6

-

2

6

.

6

-

2

3

.

5

-

2

6

.

6

-

1

7

.

50

-

2

5

.

39

.

5

-

2

5

.

33

0

.

902

0

.

87

.

32

8

.

62

6

.

82

8

.

68

.

701

4

.

5

-

1

.

21

6

.

7

-

2

.

21

.

4

-

.

62

.

8

-

1

.

42

.

8

-

4

.

1

v

-

2

.

1

c

0

-

2

.

4

-

1

.

3

-

3

.

8

-

3

.

6

-

3

.

8

-

.

80

-

1

.

6

.

2

-

2

.

6

.

4

-

2.

4

-

51

-

1

0

.

91

-

1

4

.

70

-

1

6

.

5

-

2

.

6

-

1

6

.

9

-

1

4

.

7

h

2

7

.

7

c

6

.

7

-

.

18

.

8

-

38

.

8

-

7

.

4

z

m

-

1

1

-

2

.

5

h

-

2

5

.

3

c

.

4

-

1

0

.

44

.

3

-

1

4

.

91

3

-

1

4

.

98

.

6

.

11

2

.

15

.

11

2

.

31

4

.

9

"

>

<

/

p

a

t

h

>

<

/

s

v

g

>

<

/

a

><

u

l

><

l

ic

l

a

s

s

=

"

f

i

r

s

t

-

i

t

e

m

"

>

<

ah

r

e

f

=

"

h

t

t

p

s

:

/

/

y

l

e

.

f

i

/

y

l

e

i

s

r

a

d

i

o

/

"

>

Y

l

ey

h

t

i

ö

n

ä

<

/

a

>

<

/

l

i

><

l

i

>

<

ah

r

e

f

=

"

h

t

t

p

s

:

/

/

y

l

e

.

f

i

/

y

l

e

i

s

r

a

d

i

o

/

t

o

i

m

i

n

t

a

p

e

r

i

a

a

t

t

e

e

t

/

y

k

s

i

t

y

i

s

y

y

d

e

n

-

s

u

o

j

a

"

>

T

i

e

t

o

s

u

o

j

a

l

a

u

s

e

k

e

<

/

a

>

<

/

l

i

><

l

i

>

<

ah

r

e

f

=

"

h

t

t

p

s

:

/

/

p

a

l

a

u

t

e

.

y

l

e

.

f

i

/

"

>

P

a

l

a

u

t

e

<

/

a

>

<

/

l

i

><

l

i

>

<

ah

r

e

f

=

"

h

t

t

p

s

:

/

/

y

l

e

.

r

e

k

r

y

t

o

i

n

t

i

.

c

o

m

/

p

a

i

k

a

t

/

i

n

d

e

x

.

p

h

p

?

o

=

A

_

L

O

J

&

a

m

p

;

l

i

s

t

=

1

"

>

A

v

o

i

m

e

tt

y

ö

p

a

i

k

a

t

<

/

a

>

<

/

l

i

><

l

i

>

<

ah

r

e

f

=

"

h

t

t

p

s

:

/

/

y

l

e

.

f

i

/

y

l

e

i

s

r

a

d

i

o

/

o

r

g

a

n

i

s

a

a

t

i

o

/

v

a

s

t

a

a

v

a

t

-

t

o

i

m

i

t

t

a

j

a

t

"

>

V

a

s

t

a

a

v

a

tt

o

i

m

i

t

t

a

j

a

t

<

/

a

>

<

/

l

i

><

l

i

>

<

ah

r

e

f

=

"

h

t

t

p

s

:

/

/

y

l

e

.

f

i

/

a

i

h

e

/

y

l

e

i

s

r

a

d

i

o

/

y

h

t

e

y

s

t

i

e

d

o

t

"

>

Y

h

t

e

y

s

t

i

e

d

o

t

<

/

a

>

<

/

l

i

><

/

u

l

><

/

d

i

v

><

/

d

i

v

><

/

d

i

v

>

<

s

c

r

i

p

tt

y

p

e

=

"

t

e

x

t

/

j

a

v

a

s

c

r

i

p

t

"s

r

c

=

"

/

y

l

e

f

i

-

r

o

o

t

-

e

r

r

o

r

s

/

a

s

s

e

t

s

/

a

l

l

.

j

s

"

>

<

/

s

c

r

i

p

t

>

<

s

c

r

i

p

ta

s

y

n

c

=

"

"d

e

f

e

r

=

"

d

e

f

e

r

"s

r

c

=

"

f

i

l

e

:

/

/

k

i

w

i

1

1

.

l

e

i

k

i

.

c

o

m

/

f

o

c

u

s

/

m

w

i

d

g

e

t

?

w

n

a

m

e

=

t

r

1

&

a

m

p

;

f

i

r

s

t

=

u

n

d

e

f

i

n

e

d

&

a

m

p

;

t

s

=

1

5

1

7

2

3

2

5

7

6

3

1

0

"

>

<

/

s

c

r

i

p

t

>

<

s

c

r

i

p

ta

s

y

n

c

=

"

"d

e

f

e

r

=

"

d

e

f

e

r

"s

r

c

=

"

/

y

l

e

f

i

-

r

o

o

t

-

e

r

r

o

r

s

/

a

s

s

e

t

s

/

m

w

i

d

g

e

t

"

>

<

/

s

c

r

i

p

t

>

<

!

-

-B

e

g

i

nD

i

g

i

t

a

lA

n

a

l

y

t

i

x-

-

>

<

s

c

r

i

p

tt

y

p

e

=

"

t

e

x

t

/

j

a

v

a

s

c

r

i

p

t

"

>

/

/<

!

[

C

D

A

T

A

[

f

u

n

c

t

i

o

ns

i

t

e

s

t

a

t

(

u

)

{

v

a

rd

=

d

o

c

u

m

e

n

t

,

l

=

d

.

l

o

c

a

t

i

o

n

;

n

s

_

p

i

x

e

l

U

r

l

=

u

+

"

&

n

s

_

_

t

=

"

+

(

n

e

wD

a

t

e

(

)

.

g

e

t

T

i

m

e

(

)

)

;

u

=

n

s

_

p

i

x

e

l

U

r

l

+

"

&

n

s

_

c

=

"

+

(

(

d

.

c

h

a

r

a

c

t

e

r

S

e

t

)

?

d

.

c

h

a

r

a

c

t

e

r

S

e

t

:

d

.

d

e

f

a

u

l

t

C

h

a

r

s

e

t

)

+

"

&

n

s

_

t

i

=

"

+

e

s

c

a

p

e

(

d

.

t

i

t

l

e

)

+

"

&

n

s

_

j

s

p

a

g

e

u

r

l

=

"

+

e

s

c

a

p

e

(

l

&

&

l

.

h

r

e

f

?

l

.

h

r

e

f

:

d

.

U

R

L

)

+

"

&

n

s

_

r

e

f

e

r

r

e

r

=

"

+

e

s

c

a

p

e

(

d

.

r

e

f

e

r

r

e

r

)

;

(

d

.

i

m

a

g

e

s

)

?

n

e

wI

m

a

g

e

(

)

.

s

r

c

=

u

:

d

.

w

r

i

t

e

(

'

<

'

+

'

p

>

<

i

m

gs

r

c

=

"

'

+

u

+

'

"h

e

i

g

h

t

=

"

1

"w

i

d

t

h

=

"

1

"a

l

t

=

"

*

"

>

<

'

+

'

/

p

>

'

)

;

}

;

s

i

t

e

s

t

a

t

(

"

/

/

d

a

.

y

l

e

.

f

i

/

y

l

e

/

y

l

e

i

s

e

t

/

s

?

v

i

r

h

e

s

i

v

u

t

.

5

0

3

.

s

i

v

u

&

n

s

_

h

t

t

p

_

s

t

a

t

u

s

=

5

0

3

"

)

;

/

/]

]

>

<

/

s

c

r

i

p

t

>

<

n

o

s

c

r

i

p

t

>

&

a

m

p

;

l

t

;

p

&

a

m

p

;

g

t

;

&

a

m

p

;

l

t

;

i

m

gs

r

c

=

"

/

/

d

a

.

y

l

e

.

f

i

/

y

l

e

/

y

l

e

i

s

e

t

/

s

?

v

i

r

h

e

s

i

v

u

t

.

5

0

3

.

s

i

v

u

.

s

i

v

u

&

a

m

p

;

a

m

p

;

n

s

_

h

t

t

p

_

s

t

a

t

u

s

=

5

0

3

"h

e

i

g

h

t

=

"

1

"w

i

d

t

h

=

"

1

"a

l

t

=

"

*

"

/

&

a

m

p

;

g

t

;

&

a

m

p

;

l

t

;

/

p

&

a

m

p

;

g

t

;

<

/

n

o

s

c

r

i

p

t

>

<

!

-

-E

n

dD

i

g

i

t

a

lA

n

a

l

y

t

i

x-

-

>

<

!

-

-G

o

o

g

l

eT

a

gM

a

n

a

g

e

r-

-

><

n

o

s

c

r

i

p

t

>

&

a

m

p

;

l

t

;

i

f

r

a

m

es

r

c

=

"

/

/

w

w

w

.

g

o

o

g

l

e

t

a

g

m

a

n

a

g

e

r

.

c

o

m

/

n

s

.

h

t

m

l

?

i

d

=

G

T

M

-

T

3

L

L

7

L

"h

e

i

g

h

t

=

"

0

"w

i

d

t

h

=

"

0

"s

t

y

l

e

=

"

d

i

s

p

l

a

y

:

n

o

n

e

;

v

i

s

i

b

i

l

i

t

y

:

h

i

d

d

e

n

"

&

a

m

p

;

g

t

;

&

a

m

p

;

l

t

;

/

i

f

r

a

m

e

&

a

m

p

;

g

t

;

<

/

n

o

s

c

r

i

p

t

><

s

c

r

i

p

t

>

(

f

u

n

c

t

i

o

n

(

w

,

d

,

s

,

l

,

i

)

{

w

[

l

]

=

w

[

l

]

|

|

[

]

;

w

[

l

]

.

p

u

s

h

(

{

'

g

t

m

.

s

t

a

r

t

'

:n

e

wD

a

t

e

(

)

.

g

e

t

T

i

m

e

(

)

,

e

v

e

n

t

:

'

g

t

m

.

j

s

'

}

)

;

v

a

rf

=

d

.

g

e

t

E

l

e

m

e

n

t

s

B

y

T

a

g

N

a

m

e

(

s

)

[

0

]

,j

=

d

.

c

r

e

a

t

e

E

l

e

m

e

n

t

(

s

)

,

d

l

=

l

!

=

'

d

a

t

a

L

a

y

e

r

'

?

'

&

l

=

'

+

l

:

'

'

;

j

.

a

s

y

n

c

=

t

r

u

e

;

j

.

s

r

c

='

/

/

w

w

w

.

g

o

o

g

l

e

t

a

g

m

a

n

a

g

e

r

.

c

o

m

/

g

t

m

.

j

s

?

i

d

=

'

+

i

+

d

l

;

f

.

p

a

r

e

n

t

N

o

d

e

.

i

n

s

e

r

t

B

e

f

o

r

e

(

j

,

f

)

;}

)

(

w

i

n

d

o

w

,

d

o

c

u

m

e

n

t

,

'

s

c

r

i

p

t

'

,

'

d

a

t

a

L

a

y

e

r

'

,

'

G

T

M

-

T

3

L

L

7

L

'

)

;

<

/

s

c

r

i

p

t

><

!

-

-E

n

dG

o

o

g

l

eT

a

gM

a

n

a

g

e

r-

-

>

<

/

b

o

d

y

>

<

Uutiset
Kotimaan uutiset s. 1 Kotimaan uutiset s. 2 Kotimaan uutiset s. 3
Ulkomaan uutiset s. 1 Ulkomaan uutiset s. 2 Urheilu-uutiset
Alueuutiset Etelä-Karjala Alueuutiset Etelä-Savo Alueuutiset Häme Alueuutiset Kainuu Alueuutiset Keski-Pohjanmaa Alueuutiset Keski-Suomi Alueuutiset Kymenlaakso Alueuutiset Lappi Alueuutiset Lappi Alueuutiset Meri-Lappi Alueuutiset Pirkanmaa Alueuutiset Pohjanmaa Alueuutiset Pohjois-Karjala Alueuutiset Pohjois-Pohjanmaa Alueuutiset Pohjois-Savo Alueuutiset Päijät-Häme Alueuutiset Uusimaa | Alueuutiset Helsinki, Espoo ja Vantaa Alueuutiset Satakunta Alueuutiset Varsinais-Suomi

Helsinki, lähtevät lennot Helsinki, saapuvat lennot
Uutisteksti lähde: YLE, lisenssi CC BY-SA 3.0 | 21.4.2019 1:53:21 | Kuvat ja muu sisältö © Copyright TN wwww.viastar.fi☆ Viastar hakuun ja pääsivulle ☆
 
Ajoaikalaskuri
Ajoaika - Ajoaikalaskuri
Sukupuu
Sukupuu Akseli Gallen-Kallela, Kiinan keisarit
 


Laskurit, muuntimet, ilmaiset ohjelmat ja sovellukset, työ ja vapaa-aika ● tänään on 21. huhtikuuta 2019 | Reittisuunnittelija Reittisuunnittelija - Ajoreitin suunnittelija Facebook haku, hae kavereita Rakkaustesti ♥
Urheilu | Urheilu-uutiset Aikataulu Juna | Aikataulut | Juna-aikataulu Aikataulu bussit | Bussiaikataulu kaukoliikenne, pikaliikenne, bussi | Linja-autot, aikataulut Radio-ohjelmat ♫ Radio, ohjelmat Vapaa-aika
Uutiset Asuntojen hinnat - hintalaskuri Valuuttalaskuri Vuokralaskuri - Vuokrat Verokortti, muutokset Pelit - Pelejä Asumistuen maksupäivät 2019 - Asumistuki Eläkkeen maksupäivät 2019 - Eläke 2019 Opintotuen maksupäivät 2019 Veronpalautus maksupäivä Aurinko nousee laskee D-vitamiini Elinkustannukset - Elinkustannusindeksi Kotitalouslaskuri Stevia Nuotit - Opettele nuotit Yle-vero laskuri 2019 - Yle vero 2019

Ajoneuvovero - Ajoneuvoverolaskuri Ajoneuvovero massan mukaan Bensa vs Diesel auto Arvonlisäverolaskuri - Arvonlisävero Fahrenheit Celsius muunnin Hevosvoima KW Laskin netissä Lotto Lottonumerot | Jokeri Eurojackpot Laihdutuslaskuri Merimerkit, navigointi Painoineksi - Painoindeksilaskuri Palkkalaskuri 2019 - palkat 2019 Lomapalkkalaskuri Pokerilaskin - Pokeri Pianosoinnut - Piano Valuuttakurssit - Valuutat Pinta-ala Ympyrän pinta-ala Tuulivoimalaskuri Varainsiirtoverolaskuri Solmu merimaili muunnin Päivän horoskooppi Sananlasku Suksilaskuri, pituus ja valinta Sauvalaskuri, pituus ja valinta Roomalaiset Numerot Sukupolvilaskuri Family Tree - Sukupuu Ruotsin karttoja Veriryhmä testi Viikonpäivä Korkolaskuri Perhoset Kartta


Helsingin lentoasema, lennot Android-opas, android Opettele liput ja maat RGB Värikoodit Lintutornit kartalla ● Lintutorneja Säätiedotus Helsingin ravintolat - Ravintolakartta Helsinki Helsingin pyöräilykartta - pyörätiet Helsingissä TV-ohjelmat, TV-ohjelmaopas, TV ohjelmaopas Reittiopas pääkaunkiseutu Liikennekartta Helsinki Autokoulu, Liikennemerkit Aakkoset, opettele aakkoset Lapsilisien maksupäivät ja määrä 2019 Muistipeli - Pelejä viastar.eu Kartat muut Käyttöehdot © Viastar


Sauvalaskuri
Sauvalaskuri - sauvojen pituus hiihto, laskettelu ja sauvakävely. | Parhaat reseptit, ruuanlaitto ja grillaus

Nimikone
Nimikone - keksi lapselle hyvä nimi! Muoti, kauneus ja matkustelu, Etelä-Korea - blogi

Reittiopas
Reittiopas
Pääkaupunkiseudun reittiopas

Uutiset, Uutisia, Kotimaan uutisia, Kotimaan uutiset, Uutiset kotimaasta, Uutisotsikot, Kotimaan uutisia, Uutispäivä, Uutiset tänään, Uutiset nyt, Uutisissa nyt
 

Uutiset | Uutisia | Kotimaan uutisia | Kotimaan uutiset | Uutiset kotimaasta | Uutisotsikot | Kotimaan uutisia | Uutispäivä | Uutiset tänään | Uutiset nyt | Uutisissa nyt